หลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี

คณะการศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย

ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

เน้นการปฏิบัติจริง (practice) ที่ช่วยให้นักศึกษาของคณะการศึกษาปฐมวัยเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ (Active Learning) และการสอนแบบไฮสโคป (HighScope) เสริมด้วยจิตวิทยาพัฒนาการเด็กปฐมวัย และทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อเปิดโอกาสให้ทำงานในโรงเรียนสองภาษา และนานาชาติได้

รายละเอียดหลักสูตร

คณาจารย์

ดร.กิตติศักดิ์ เกตุนุติ

อาจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ เกตุนุติ

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
[email protected]

เพิ่มเติม

อ.ตุ้ม

ผศ.พรพรรณ บุญพัฒนาภรณ์

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
[email protected]

เพิ่มเติม

12

อาจารย์ ปิยาภรณ์ กังสดาร

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
[email protected]

เพิ่มเติม

S__28237845-02

อาจารย์ ดร.วราบุษ ศุภลักษณ์บันลือ

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
[email protected]

เพิ่มเติม

อ-แพรว ภรภัทร - 3

อาจารย์ ภรภัทร ปิติวิโรจน์

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
[email protected]

เพิ่มเติม

13

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพรรณ ธีรพงศ์

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
[email protected]

เพิ่มเติม

อ.เอ๋3

อาจารย์ ดร.อังศิญา กระต่ายทอง

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
[email protected]

เพิ่มเติม

14

อาจารย์ วิมลรัตน์ ศาสตร์สุภาพ

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
[email protected]

เพิ่มเติม

10

อาจารย์ ดร.อาบทิพย์ สุวลักษณ์

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
[email protected]

เพิ่มเติม

บุคลากร

เพิ่มเติม

Studio Session3-828

นายนิวัฒน์ วรฉัตร

ธุรการคณะ
[email protected]

เพิ่มเติม

IMG_0008.1

นางสาวพรพรรณ แสงชาติ

ธุรการคณะ
[email protected]

เพิ่มเติม

498201 - Copy

นางสาวรติรส  ดาราฉาย

ธุรการคณะ
[email protected]

เพิ่มเติม