หลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี

คณะการศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย

ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

เน้นการปฏิบัติจริง (practice) ที่ช่วยให้นักศึกษาของคณะการศึกษาปฐมวัยเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ (Active Learning) และการสอนแบบไฮสโคป (HighScope) เสริมด้วยจิตวิทยาพัฒนาการเด็กปฐมวัย และทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อเปิดโอกาสให้ทำงานในโรงเรียนสองภาษา และนานาชาติได้

รายละเอียดหลักสูตร

คณาจารย์

ดร.กิตติศักดิ์ เกตุนุติ

ดร.กิตติศักดิ์ เกตุนุติ

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
[email protected]

เพิ่มเติม

อ.ปิยาภรณ์ กังสดาร

นางสาวปิยาภรณ์ กังสดาร

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
[email protected]

เพิ่มเติม

นางสาววราบุษ ศุภลักษณ์บันลือ

นางสาววราบุษ ศุภลักษณ์บันลือ

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
[email protected]

เพิ่มเติม

บุคลากร

นายนิวัฒน์ วรฉัตร

นายนิวัฒน์ วรฉัตร

ธุรการคณะ
[email protected]

เพิ่มเติม

นางสาวพรพรรณ แสงชาติ

นางสาวพรพรรณ แสงชาติ

ธุรการคณะ
[email protected]

เพิ่มเติม

profile

นายนพนันท์ วงศ์รัตนอำไพ

ธุรการคณะ
[email protected]

เพิ่มเติม