หลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี

คณะการศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย

ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

เน้นการปฏิบัติจริง (practice) ที่ช่วยให้นักศึกษาของคณะการศึกษาปฐมวัยเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ (Active Learning) และการสอนแบบไฮสโคป (HighScope) เสริมด้วยจิตวิทยาพัฒนาการเด็กปฐมวัย และทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อเปิดโอกาสให้ทำงานในโรงเรียนสองภาษา และนานาชาติได้

รายละเอียดหลักสูตร

คณาจารย์

ดร.กิตติศักดิ์ เกตุนุติ

ดร.กิตติศักดิ์ เกตุนุติ

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
uhumybrain@yahoo.com

เพิ่มเติม

อ.ปิยาภรณ์ กังสดาร

นางสาวปิยาภรณ์ กังสดาร

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
piyaporn.g@riped.org

เพิ่มเติม

นางสาววราบุษ ศุภลักษณ์บันลือ

นางสาววราบุษ ศุภลักษณ์บันลือ

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
warabud_sup@utcc.ac.th

เพิ่มเติม

บุคลากร

นายนิวัฒน์ วรฉัตร

นายนิวัฒน์ วรฉัตร

ธุรการคณะ
niwat_wo@utcc.ac.th

เพิ่มเติม

นางสาวพรพรรณ แสงชาติ

นางสาวพรพรรณ แสงชาติ

ธุรการคณะ
admin@riped.utcc.ac.th

เพิ่มเติม

นางสาวจู รถเศรษฐา

นางสาวจู รถเศรษฐา

ธุรการคณะ
june@riped.org

เพิ่มเติม