หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

รายละเอียดหลักสูตร

1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย                   หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ภาษาอังกฤษ               Bachelor of Education Program in Early Childhood Education

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย)              ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย)

ชื่อย่อ (ไทย)                ศษ.บ. (การศึกษาปฐมวัย)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)          Bachelor of Education (Early Childhood Education)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)            B.Ed. (Early Childhood Education)

3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  135  หน่วยกิต

4. ระยะเวลาในการศึกษา  ปี

5. ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร  265,650  บาท

6. ตัวอย่างวิชาที่น่าสนใจ

 1. หลักสูตรไฮสโคป   (The HighScope Curriculum)
 2. ทักษะความเป็นครูในศตวรรษที่ 21 (Essential Skills for Teachers in 21st Century)
 3. กระบวนการคิดเชิงออกแบบสำหรับครูปฐมวัย (Design Thinking for Preschool Teachers)
 4. การออกแบบการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยเพื่อทักษะในศตวรรษที่ 21  (Learning Design for  Young Children in 21st Century Skills)
 5. สตีมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย (STEAM Education for Young Children)
 6. การออกแบบกราฟฟิกและมัลติมีเดียสำหรับครู (Graphic and Multimedia Design for Teachers
 7. จิตวิทยาสำหรับครู (Fundamental Psychology for Teachers)
 8. จิตวิทยาพัฒนาการของเด็กปฐมวัย  (Developmental Psychology of Young Children)
 9. การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยและตัวบ่งชี้พัฒนาการของไฮสโคป (Developmental Assessment of Young Children and HighScope’s Key Developmental Indicators: KDIs
 10. การปรับพฤติกรรมและการแก้ปัญหาความขัดแย้งในเด็กปฐมวัย   (Behaviors Modification and Conflict Resolution in Young Children)
 11. ภาษาและการสื่อสารสำหรับเด็กปฐมวัย (Language and Communication for Young Children
 12. การศึกษาและวิพากษ์งานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย  (Study and Critical Reading in Early Childhood Education Research)
 13. เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นสำหรับครู (Basic Economics for Teachers)
 14. วิทยาการทางสมองสำหรับการศึกษาปฐมวัย  (Brain and Mind in Early Childhood Education)
 15. กฎหมายทางการศึกษา (Education Law)

7. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. ครูปฐมวัย/อนุบาลในโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน
 2. ครูผู้ช่วยสอนระดับปฐมวัย/อนุบาลในโรงเรียนนานาชาติ
 3. นักวิชาการด้านการศึกษาปฐมวัย หรือนักวิชาการอิสระ
 4. เจ้าของกิจการเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัย
 5. สายงานอื่น ๆ ที่อาศัยองค์ความรู้หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย

แผนการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 4 ปี

ชั้นปีที่ 1

ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป GE002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3

วิชาเฉพาะด้าน

(วิชาชีพครู)

EE101 จิตวิทยาสำหรับครู 3
EE102 ทักษะความเป็นครูในศตวรรษที่ 21 3
วิชาเฉพาะด้าน (วิชาเอกบังคับ) EE131 การศึกษาปฐมวัย 3
EE132 การอบรมเลี้ยงดูและการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย 3
EE133 เพลง เกม และการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัย 3
รวมหน่วยกิต 18

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคปลาย
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป GE003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3
GE101 การประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 3

วิชาเฉพาะด้าน

(วิชาชีพครู)

EE103 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3
EE104 หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ 3
วิชาเฉพาะด้าน (วิชาเอกบังคับ) EE134 จิตวิทยาพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 3
EE135 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 3
(วิชาเอกเลือก) EExxx วิชาเอกเลือก 1 วิชา 3
รวมหน่วยกิต 21

 

ชั้นปีที่ 2

ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป GE004 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 1 3
GE201 การคิดเชิงนวัตกรรมทางดิจิทัลและการโค้ด 3
วิชาเฉพาะด้าน(วิชาชีพครู) EE201 จิตวิทยาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษและการเรียนร่วม 3

วิชาเฉพาะด้าน

(วิชาเอกบังคับ)

EE231 หลักสูตรไฮสโคป 3
EE232 นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย 3
EE233 ภาษาและการสื่อสารสำหรับเด็กปฐมวัย 3
EE234 ศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย 3
รวมหน่วยกิต 21

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป GE005 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 2 3
GE001 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 3

วิชาเฉพาะด้าน

(วิชาชีพครู)

EE202 การวัดและการประเมินผลทางการศึกษา 3

วิชาเฉพาะด้าน

(วิชาเอกบังคับ)

EE235 วิทยาการทางสมองสำหรับการศึกษาปฐมวัย 3
EE236 คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย 3
EE237 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กปฐมวัย 3
(วิชาเอกเลือก) EExxx วิชาเอกเลือก 1 วิชา 3
รวมหน่วยกิต 21

 

ชั้นปีที่ 3

ชั้นปีที่ 3 ภาคต้น
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป GExxx วิชาศึกษาทั่วไป-เลือก 1 วิชา 3

วิชาเฉพาะด้าน

(วิชาชีพครู)

EE301 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 3

วิชาเฉพาะด้าน

(วิชาเอกบังคับ)

EE331 การออกแบบการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยเพื่อทักษะในศตวรรษที่21 3
EE332 การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยและตัวบ่งชี้พัฒนาการของไฮสโคป 3
 (วิชาเอกเลือก) EExxx วิชาเอกเลือก 1 วิชา 3
EExxx วิชาเอกเลือก 1 วิชา 3
EExxx วิชาเอกเลือก 1 วิชา 3
รวมหน่วยกิต 21

 

ชั้นปีที่ 3  ภาคปลาย
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

วิชาเฉพาะด้าน

(วิชาชีพครู)

EE302 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
(ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาครั้งที่ 1 เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์การสอนในพื้นที่จริง และนำปัญหาจากการฝึกปฏิบัติมาอภิปราย แลกเปลี่ยนในช่วงภาคฤดูร้อน)
6
รวมหน่วยกิต 6

 

ชั้นปีที่ 4

ชั้นปีที่ 4 ภาคต้น
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  

วิชาเฉพาะด้าน

(วิชาชีพครู)

EE401 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
(ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาครั้งที่ 2 โดยนำประสบการณ์และคำแนะนำจากคณาจารย์มาปรับใช้ในห้องเรียนจริง ทดลองและเรียนรู้แนวทางการสอนที่เพิ่มขึ้น และนำประเด็นจากปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาครั้งที่ 2 มาอภิปราย สอบถามในภาคปลาย)
6
รวมหน่วยกิต 6

 

ชั้นปีที่ 4 ภาคปลาย
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป GExxx วิชาศึกษาทั่วไป-เลือก 1 วิชา 3
GExxx วิชาศึกษาทั่วไป-เลือก 1 วิชา 3

วิชาเฉพาะด้าน

(วิชาชีพครู)

EE402 การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา 3

วิชาฉพาะด้าน

(วิชาเอกเลือก)

EExxx วิชาเอกเลือก 1 วิชา 3
EExxx วิชาเอกเลือก 1 วิชา 3
วิชาเลือกเสรี ………. วิชาเลือกเสรี 1 วิชา 3
………. วิชาเลือกเสรี 1 วิชา 3
รวมหน่วยกิต 21