null

ปริญญาตรี

สร้างครูปฐมวัยคุณภาพ
จากการปฏิบัติจริงที่มากกว่า
เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ

null

ไฮสโคปไทยแลนด์

พัฒนาองค์ความรู้ และสร้างโอกาสที่มากกว่า กับ HighScope Foundation ประเทศสหรัฐอเมริกา

null

งานวิจัยและฐานข้อมูล

งานวิจัยด้านการศึกษาปฐมวัย สู่การสร้างนโยบาย เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย
และสังคมที่ยั่งยืน

null

งานพัฒนาการศึกษา

บทบาทการพัฒนาคุณภาพเด็ก ผ่านการยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย

ก้าวสู่การเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพสำหรับศตวรรษที่ 21

“ครูปฐมวัย” เป็นหนึ่งในอาชีพที่หุ่นยนต์หรือปัญญาประดิษฐ์ (AI) ไม่สามารถทดแทนได้ ส่งผลให้เป็นอาชีพที่มีความต้องการสูงในตลาดแรงงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต

คณะการศึกษาปฐมวัยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จึงมุ่งมั่นพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพสำหรับศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการฝึกปฏิบัติจริง (Practice) ทั้งในโรงเรียนสาธิตปฐมวัยฯ และศูนย์อบรมต้นแบบของโครงการ RIECE Thailand ภายใต้การดูแลของคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้แบบไฮสโคป (HighScope) เพื่อพัฒนาเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับ HighScope Teacher Certificate (วุฒิบัตรระดับนานาชาติ)

ตลอดจนพัฒนาทักษะการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญต่อการเป็นครูมืออาชีพ

ไม่เพียงเท่านั้น นักศึกษายังจะมีรายได้ระหว่างเรียน ผ่านการเป็นผู้ช่วยวิจัยและการฝึกสอนในสถานศึกษา

Accreditation & Partner

News & Events