null

ปริญญาตรี

สร้างครูปฐมวัยคุณภาพ
จากการปฏิบัติจริงที่มากกว่า
เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ

null

ไฮสโคปไทยแลนด์

พัฒนาองค์ความรู้ และสร้างโอกาสที่มากกว่า กับ HighScope Foundation ประเทศสหรัฐอเมริกา

null

งานวิจัยและฐานข้อมูล

งานวิจัยด้านการศึกษาปฐมวัย สู่การสร้างนโยบาย เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย
และสังคมที่ยั่งยืน

null

งานพัฒนาการศึกษา

บทบาทการพัฒนาคุณภาพเด็ก ผ่านการยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตร

ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

เน้นการปฏิบัติจริง (practice) ที่ช่วยให้นักศึกษาของคณะการศึกษาปฐมวัยเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ (Active Learning) และการสอนแบบไฮสโคป (HighScope) เสริมด้วยจิตวิทยาพัฒนาการเด็กปฐมวัย และทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อเปิดโอกาสให้ทำงานในโรงเรียนสองภาษา และนานาชาติได้

ก้าวสู่การเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพสำหรับศตวรรษที่ 21

“ครูปฐมวัย” เป็นหนึ่งในอาชีพที่หุ่นยนต์หรือปัญญาประดิษฐ์ (AI) ไม่สามารถทดแทนได้ ส่งผลให้เป็นอาชีพที่มีความต้องการสูงในตลาดแรงงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต

คณะการศึกษาปฐมวัยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จึงมุ่งมั่นพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพสำหรับศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการฝึกปฏิบัติจริง (Practice) ทั้งในโรงเรียนสาธิตปฐมวัยฯ และศูนย์อบรมต้นแบบของโครงการ RIECE Thailand ภายใต้การดูแลของคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้แบบไฮสโคป (HighScope) เพื่อพัฒนาเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับ HighScope Teacher Certificate (วุฒิบัตรระดับนานาชาติ)

ตลอดจนพัฒนาทักษะการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญต่อการเป็นครูมืออาชีพ

ไม่เพียงเท่านั้น นักศึกษายังจะมีรายได้ระหว่างเรียน ผ่านการเป็นผู้ช่วยวิจัยและการฝึกสอนในสถานศึกษา

Accreditation & Partner

News & Events

คณะการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดรับสมัคร #ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 #Dek65

คณะการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดรับสมัคร #ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 #Dek65 . สำหรับน้อง ๆ ที่กำลังศึกษา หรือจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 หรือเทียบเท่า . #ทุนรัตนมงคล (ทุนเต็มจำนวน) ผู้สมัครต้องมีเกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป #ทุนUTCCGOLD (ทุนลด 50%) ผู้สมัครต้องมีเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป. รับสมัครตั้งแต่ วันนี้ – 13 ก.พ.65 ผ่านช่องทางออนไลน์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 14 ก.พ.65 ทาง FB: คณะการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วันสอบสัมภาษณ์ 19 ก.พ.65 (รูปแบบการสอบจะแจ้งให้ทราบภายหลัง) ประกาศผล 21 ก.พ.65 ทาง FB: คณะการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. ขั้นตอนการสมัครทุนฯ:1.…

Read more

คณะการศึกษาปฐมวัย เปิดรับสมัคร #ทุน UTCC Silver (ทุนลด 30%) ประจำปีการศึกษา 2564 #Dek64 เปิดรับสมัคร – วันนี้ ถึง 8 มิถุนายน 2564

#คณะการศึกษาปฐมวัย เปิดรับสมัคร #ทุน UTCC SILVER (ทุนส่วนลด 30%) ประจำปีการศึกษา 2564 #Dek64  เปิดรับสมัคร – วันนี้ ถึง 8 มิถุนายน 2564   สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ผลการเรียนตลอดหลักสูตร แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.65    เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2564    แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และวันสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ (คณะฯ จะติดต่อแจ้งรายบุคคลทางโทรศัพท์)    ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุน UTCC Silver วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ขั้นตอนการสมัครทุนฯ:  1. สมัครได้ที่     – ศูนย์รับสมัครนักศึกษา (อาคาร 24 ชั้น…

Read more

คณะการศึกษาปฐมวัย เปิดรับสมัคร #ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 #Dek64 เปิดรับสมัคร – วันนี้ ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

#คณะการศึกษาปฐมวัย เปิดรับสมัคร #ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 #Dek64 เปิดรับสมัคร – วันนี้ ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564 – #ทุนรัตนมงคล (ทุนเต็มจำนวน) ผู้สมัครต้องมีเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป – #ทุนUTCCGOLD (ทุนลด 50%) ผู้สมัครต้องมีเกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป – #ทุนUTCCSILVER (ทุนลด 30%) ผู้สมัครต้องมีเกรดเฉลี่ย 2.65 ขึ้นไป สมัครได้ที่ – ศูนย์รับสมัครนักศึกษา (อาคาร 24 ชั้น 2) เปิดทุกวัน เวลา 09.00-16.00 น. – สมัครผ่านทางออนไลน์ได้ที่ https://www.utcc.ac.th/admission/ ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบ – 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น.…

Read more

สาธิตปฐมวัยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดรับสมัครเด็กเตรียมอนุบาล – อนุบาล 2

สาธิตปฐมวัยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดรับสมัครเด็กเตรียมอนุบาล – อนุบาล 2 เปิดสอนหลักสูตรไฮสโคป กิจกรรมสำคัญที่เด็กๆ จะได้เรียนรู้ในทุกๆ วัน คือ PDR (Plan-Do-Review) มุ่งเน้นให้เด็กๆ เรียนรู้ เข้าใจ คิดริเริ่ม วางแผน ลงมือทำ กล้าตัดสินใจ และสามารถเล่าให้ผู้อื่นฟังได้ว่าเด็กๆ ทำอะไรบ้าง ผู้ปกครองท่านได้สนใจ สามารถติดต่อ สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-697-6673, 064-774-8599วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00น. – 17.00น.E-Mail : [email protected]สมัครเรียนได้ที่ http://satit.utcc.ac.th/regist_onlineหรือเพจเฟซบุ๊ก สาธิตปฐมวัยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Read more

Open House สาธิตปฐมวัย

รศ.ดร.วีระชาติ กิเลนทอง คณบดีคณะการศึกษาปฐมวัย ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน Open House สาธิตปฐมวัย จัดโดยสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC Kindergarten) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนแบบไฮสโคป (HighScope) โดยได้รับเกียรติจาก พญ.เสาวภา พรจินดารักษ์ กุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก จากเพจหมอเสาวภา เลี้ยงลูกเชิงบวก เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “เลี้ยงลูกให้คิดเป็น พูดเป็น” ภายในงานมีผู้ปกครองและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมเยี่ยมชมและฟังบรรยายจำนวนกว่า 90 คน ณ อาคาร 17 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562

Read more

นักศึกษาได้ร่วมกันระดมความคิดจากประสบการณ์ที่ได้ไปเยี่ยมชมโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ในวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพครูปฐมวัย นักศึกษาได้ร่วมกันระดมความคิดจากประสบการณ์ที่ได้ไปเยี่ยมชมโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพของครูปฐมวัย คือ ภาษากาย ภาษาพูด การแต่งกาย ปฏิสัมพันธ์กับเด็ก การทำงานร่วมกับผู้อื่น ทัศนคติต่อเด็กและวิชาชีพ เพื่อมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลิกภาพที่เหมาะสมของตนเอง

Read more

โครงการ “พัฒนาความเป็นครู สร้างแรงบันดาลใจสู่ครูปฐมวัยมืออาชีพ “

คณะการศึกษาปฐมวัย ได้จัดโครงการ “พัฒนาความเป็นครู สร้างแรงบันดาลใจสู่ครูปฐมวัยมืออาชีพ “ครั้งนี้ทางคณะพานักศึกษาเข้าเยี่ยมชมที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองตอกแป้น เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสสัมผัสบรรยากาศและสภาพแวดล้อมจริง โดยครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่น้องๆได้เห็นการเรียนการสอนแบบหลักสูตรไฮสโคปตามแนวทางของไรซ์ไทยแลนด์ ซึ่งกิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกฝนการทำงานผ่านการลงมือปฏิบัติจริงตามแนวไฮสโคปและไรซ์ไทยแลนด์ เพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญและเตรียมพร้อมสำหรับการเป็นครูปฐมวัยที่มีคุณภาพในอนาคต ขอขอบคุณทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองตอกแป้น ต.หนองตอกแป้น อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ที่ให้ทางคณะการศึกษาปฐมวัย เข้าศึกษาดูงาน เพิ่มประสบการณ์ในการเรียนการสอนให้กับน้องๆ

Read more
MOU กับมูลนิธิพุทธรักษา 3 พ.ค.62

MOU กับมูลนิธิพุทธรักษา 3 พ.ค.62

คณะการศึกษาปฐมวัย ม.หอการค้าไทยจับมือมูลนิธิพุทธรักษาสร้างครูพันธุ์ใหม่สู่ยุคไทยแลนด์ 5.0 3 พฤษภาคม 2562 : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้จัดตั้งคณะการศึกษาปฐมวัย (School of Early Childhood Education) เพื่อเปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้การสอนตามแนวหลักสูตรไฮสโคป (HighScope) ผ่านการปฏิบัติจริงในโรงเรียนสาธิตปฐมวัยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และสถานศึกษาในเครือข่ายโครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ (ไรซ์ไทยแลนด์) อีกทั้งยังมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ (English) เพื่อสร้างบัณฑิตสาขาการศึกษาปฐมวัยที่มีประสิทธิภาพออกสู่ตลาดแรงงาน ด้านมูลนิธิพุทธรักษาได้ดำเนินงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำงานช่วยเหลือสังคมด้วยเจตนารมณ์ที่ต้องการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนให้สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทั้งในระดับปฐมวัยและระดับอุดมศึกษา และในปี 2561 มูลนิธิพุทธรักษาได้ร่วมมือกับโครงการไรซ์ไทยแลนด์พัฒนาและขยายผลกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบไฮสโคปไปสู่สถานศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นที่น่าพอใจ และนำมาซึ่งความเชื่อมั่นในแนวทางการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยของคณะการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ด้วยเหตุนี้เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมตามเป้าหมายของทั้งสองหน่วยงาน คณะการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และมูลนิธิพุทธรักษาจึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการนี้ขึ้น ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ มูลนิธิพุทธรักษามอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี จำนวน อย่างน้อยจำนวน 10 ทุน ต่อปีการศึกษา เป็นเวลา 5 ปีการศึกษา แก่นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อ…

Read more

เปิดรับสมัครตำแหน่ง “อาจารย์ ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย”

คณะการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดรับสมัครตำแหน่ง “อาจารย์ ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย”>> ท่านที่สนใจสามารถส่งอีเมลแนะนำตัวพร้อมข้อมูลติดต่อ และวุฒิการศึกษามาที่อีเมล [email protected] หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ 02-697-6644 ในวันและเวลาทำการ (09.00 – 17.00น.)  #คณะการศึกษาปฐมวัยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย #สาธิตปฐมวัยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย#เรียนรู้อย่างมีชีวิตชีวาพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ #HighScopeinThailand #ไรซ์ไทยแลนด์ #การเรียนการสอนแบบไฮสโคป

Read more