Open House สาธิตปฐมวัย

รศ.ดร.วีระชาติ กิเลนทอง คณบดีคณะการศึกษาปฐมวัย ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน Open House สาธิตปฐมวัย จัดโดยสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC Kindergarten) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนแบบไฮสโคป (HighScope) โดยได้รับเกียรติจาก พญ.เสาวภา พรจินดารักษ์ กุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก จากเพจหมอเสาวภา เลี้ยงลูกเชิงบวก เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “เลี้ยงลูกให้คิดเป็น พูดเป็น” ภายในงานมีผู้ปกครองและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมเยี่ยมชมและฟังบรรยายจำนวนกว่า 90 คน ณ อาคาร 17 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562

MOU กับมูลนิธิพุทธรักษา 3 พ.ค.62

MOU กับมูลนิธิพุทธรักษา 3 พ.ค.62

คณะการศึกษาปฐมวัย ม.หอการค้าไทยจับมือมูลนิธิพุทธรักษาสร้างครูพันธุ์ใหม่สู่ยุคไทยแลนด์ 5.0 3 พฤษภาคม 2562 : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้จัดตั้งคณะการศึกษาปฐมวัย (School of Early Childhood Education) เพื่อเปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้การสอนตามแนวหลักสูตรไฮสโคป (HighScope) ผ่านการปฏิบัติจริงในโรงเรียนสาธิตปฐมวัยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และสถานศึกษาในเครือข่ายโครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ (ไรซ์ไทยแลนด์) อีกทั้งยังมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ (English) เพื่อสร้างบัณฑิตสาขาการศึกษาปฐมวัยที่มีประสิทธิภาพออกสู่ตลาดแรงงาน ด้านมูลนิธิพุทธรักษาได้ดำเนินงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำงานช่วยเหลือสังคมด้วยเจตนารมณ์ที่ต้องการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนให้สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทั้งในระดับปฐมวัยและระดับอุดมศึกษา และในปี 2561 มูลนิธิพุทธรักษาได้ร่วมมือกับโครงการไรซ์ไทยแลนด์พัฒนาและขยายผลกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบไฮสโคปไปสู่สถานศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นที่น่าพอใจ และนำมาซึ่งความเชื่อมั่นในแนวทางการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยของคณะการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ด้วยเหตุนี้เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมตามเป้าหมายของทั้งสองหน่วยงาน คณะการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และมูลนิธิพุทธรักษาจึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการนี้ขึ้น ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ มูลนิธิพุทธรักษามอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี จำนวน อย่างน้อยจำนวน 10 ทุน ต่อปีการศึกษา เป็นเวลา 5 ปีการศึกษา แก่นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อ…

เปิดรับสมัครตำแหน่ง “อาจารย์ ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย”

คณะการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดรับสมัครตำแหน่ง “อาจารย์ ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย”>> ท่านที่สนใจสามารถส่งอีเมลแนะนำตัวพร้อมข้อมูลติดต่อ และวุฒิการศึกษามาที่อีเมล [email protected] หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ 02-697-6644 ในวันและเวลาทำการ (09.00 – 17.00น.)  #คณะการศึกษาปฐมวัยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย #สาธิตปฐมวัยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย#เรียนรู้อย่างมีชีวิตชีวาพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ #HighScopeinThailand #ไรซ์ไทยแลนด์ #การเรียนการสอนแบบไฮสโคป

เปิดตัวคณะการศึกษาปฐมวัย 10 มกราคม 2562

เปิดตัวคณะการศึกษาปฐมวัย 10 มกราคม 2562

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจการค้าและอุตสาหกรรมบริการของประเทศไทย ได้เปิดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล ถึงระดับอนุบาล 3 โดยใช้หลักสูตรไฮสโคป (HighScope) ซึ่งได้รับการพิสูจน์จากงานวิจัยของนักเศรษฐศาสตร์เจ้าของรางวัลโนเบล ศาสตราจารย์ James J. Heckman จากมหาวิทยาลัยชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่พบว่า การจัดการเรียนรู้แบบไฮสโคปช่วยให้ผู้เรียนมีรายได้สูงกว่า ก่ออาชญากรรมและติดยาเสพติดน้อยกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กที่เรียนในรูปแบบปกติ   และสามารถสรุปผลในเชิงเศรษฐศาสตร์ได้ว่า หลักสูตรไฮสโคปให้ผลประโยชน์ถึง 7 เท่าของต้นทุน ที่สำคัญ นักวิจัยของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้นำเอาหลักสูตรไฮสโคปมาพัฒนาและทดลองใช้ในประเทศไทยตลอด 5 ปีที่ผ่านมา จนมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้แบบไฮสโคป รองศาสตราจารย์ ดร.วีระชาติ กิเลนทอง ประธานโครงการไรซ์ไทยแลนด์ (RIECE Thailand)  เปิดเผยว่า “โรงเรียนสาธิตปฐมวัยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ไม่ใช่ Direct Instruction แต่คือ Direct Experiences ที่จะไม่เน้นสอนแบบท่องจำ แต่จะเน้นส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ผ่านการ “ลงมือทำอย่างมีชีวิตชีวา” (active participatory) เปิดโอกาสให้เด็กเกิดกระบวนการ “ตัดสินใจ” (child initiative) ต่อยอดการคิดวิเคราะห์ พัฒนาทักษะรอบด้าน ภายใต้การสนับสนุนของคุณครูทุกคน โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ และคณิตศาสตร์ (STEAM) ผ่านกิจกรรมที่เด็กปฐมวัยได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง…