นักศึกษาได้ร่วมกันระดมความคิดจากประสบการณ์ที่ได้ไปเยี่ยมชมโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ในวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพครูปฐมวัย นักศึกษาได้ร่วมกันระดมความคิดจากประสบการณ์ที่ได้ไปเยี่ยมชมโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพของครูปฐมวัย คือ ภาษากาย ภาษาพูด การแต่งกาย ปฏิสัมพันธ์กับเด็ก การทำงานร่วมกับผู้อื่น ทัศนคติต่อเด็กและวิชาชีพ เพื่อมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลิกภาพที่เหมาะสมของตนเอง