โครงการ “พัฒนาความเป็นครู สร้างแรงบันดาลใจสู่ครูปฐมวัยมืออาชีพ “

คณะการศึกษาปฐมวัย ได้จัดโครงการ “พัฒนาความเป็นครู สร้างแรงบันดาลใจสู่ครูปฐมวัยมืออาชีพ “ครั้งนี้ทางคณะพานักศึกษาเข้าเยี่ยมชมที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองตอกแป้น เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสสัมผัสบรรยากาศและสภาพแวดล้อมจริง โดยครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่น้องๆได้เห็นการเรียนการสอนแบบหลักสูตรไฮสโคปตามแนวทางของไรซ์ไทยแลนด์ ซึ่งกิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกฝนการทำงานผ่านการลงมือปฏิบัติจริงตามแนวไฮสโคปและไรซ์ไทยแลนด์ เพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญและเตรียมพร้อมสำหรับการเป็นครูปฐมวัยที่มีคุณภาพในอนาคต ขอขอบคุณทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองตอกแป้น ต.หนองตอกแป้น อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ที่ให้ทางคณะการศึกษาปฐมวัย เข้าศึกษาดูงาน เพิ่มประสบการณ์ในการเรียนการสอนให้กับน้องๆ