การอบรมเชิงปฏิบัติการ In – Class training
ภายใต้โครงการพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วยตามแนวทางของหลักสูตรไฮสโคป (HighScope)

สำหรับครู หรือผู้ดูแลเด็กที่สนใจจะนำหลักสูตรไฮสโคปไปใช้ในสถานศึกษาของตน สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วยตามแนวทางของหลักสูตรไฮสโคป (HighScope) ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

2. ปริ้นท์ใบสมัคร ในข้อ 1. ที่กรอกข้อมูลแล้ว นำไปให้ผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้บริหารหน่วยงานลงนาม
3. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อมูลห้องเรียนจากข้อ 1. แล้วนำไปกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
4. ถ่ายภาพหรือสแกนไฟล์ใบสมัครในข้อ 2. ที่ผู้บริหารลงนามแล้ว และแบบฟอร์มข้อมูลห้องเรียนในข้อ 3. ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน ส่งมาที่อีเมล [email protected] โดย ระบุชื่ออีเมลเป็น “โครงการพัฒนาครูฯ-(ชื่อ-สกุลคุณครู)” (ทั้งนี้ ในการเข้าร่วมโครงการ มีความจำเป็นที่คุณครู และ/หรือผู้ดูแลเด็ก ทุกคนในห้องเรียนนั้นๆ จะต้องเข้ารับการอบรมตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนด โดยได้รับการยินยอมจากผู้บริหารสถานศึกษา หรือหัวหน้าหน่วยงานเป็นลายลักษณ์อักษร)
5. โครงการพิจารณาคัดเลือกคุณครูที่จะเข้าร่วมโครงการ โดยพิจารณาจาก
     5.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามที่กำหนด และสามารถยอมรับเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการได้
     5.2 จัดส่งเอกสารครบถ้วนภายในวันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 
6. คุณครูที่ได้รับคัดเลือก เข้าร่วมอบรม In-Class Training โดย
     6.1 จังหวัดอุบลราชธานี อบรมระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 63 (รอยืนยันสถานที่)
     6.2 จังหวัดร้อยเอ็ด อบรมระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 63 (รอยืนยันสถานที่)
7. คุณครูที่ได้รับคัดเลือก เข้าร่วมอบรม On-site Training ในช่วงเวลาที่โครงการกำหนด
8. คุณครูดำเนินกิจกรรมเพื่อจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยด้วยหลักสูตรไฮสโคป ตามแนวทางของไรซ์ไทยแลนด์ (เริ่มต้นได้ตั้งแต่ผ่านการอบรม In-Class Training)
9. ทีมวิจัยดำเนินการเก็บข้อมูลในสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
10. ทีมนักวิชาการโครงการประเมินและให้คำแนะนำคุณครูที่เข้าร่วมโครงการ
11. คุณครูและทีมงานโครงการ ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนงานของโครงการจนแล้วเสร็จ
12. ประเมินผลการจัดกิจกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการ และมอบประกาศนียบัตร

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่คุณนิวัฒน์  อีเมล [email protected] หมายเลขโทรศัพท์  02-697-6664 เบอร์มือถือ 095-3675513